Do ảnh hưởng của Corona. Theo cv 217/SGDĐT-CTrTT ngày 2/2/2020. Học sinh được nghỉ học đến hết ngày 9/2/2020. – Trường tiểu học Núi Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *