Kế hoạch công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. – Trường tiểu học Núi Thành