Kế hoạch tuyển sinh lớp Một năm học 2023 – 2024 của trường Tiểu học Núi Thành – Trường tiểu học Núi Thành