Home / Giới thiệu về trường

Giới thiệu về trường

 Trường Tiểu học Núi Thành thuộc phường Hoà Cường Bắc hiện nay, có nguồn gốc từ trường Tiểu học Cộng đồng Hoà Cường. Trường tiểu học Cộng đồng Hoà Cường thành lập năm 1960, Hiệu trưởng đầu tiên là thầy Trần Văn Đãi. Trường lúc ấy có đủ cả bậc học gồm lớp Năm, Bốn, Ba, lớp Nhì và lớp Nhất ( lớp Một đến Năm hiện nay ).

Sau ngày giải phóng Trường đổi tiên là Trường cấp 1 Hoà Cường. Giai đoạn từ năm 1976-1980 trường có tên là Trường cấp 1-2 Hoà Cường. Năm 1980-1985 trường đổi tên là Trường phổ thông cơ sở Núi Thành ( cấp 1-2 ), Năm 1985-1992 trường đổi tên là Trường phổ thông cấp 1 Núi Thành. Và từ năm 1993 đến nay là Trường Tiểu học Núi Thành.

Trường Tiểu học Núi Thành từ ngày thành lập đến nay qua 10 đời hiệu trưởng : Thầy Trần Văn Đãi, thầy Nguyễn Hữu Nhơn, thầy Trương Ái, cô Huỳnh Thị Quý, cô Phạm Thị Cầm, thầy Nguyễn Hoàng Sa, cô Trần Thị Quế, thầy Nguyễn Hồng Tân, thầy Lê Văn Lạc và hiện nay là cô giáo Huỳnh Thị Thu Nguyệt.