Nhà trường xin thông báo đến Phụ huynh thời gian và nội dung các hoạt động trong tháng 9 năm học mới 2021-2022 – Trường tiểu học Núi Thành