Nhà trường xin thông báo đến Phụ huynh thời gian và nội dung chuẩn bị năm học mới 2020-2021 – Trường tiểu học Núi Thành