Sở giáo dục Đà Nẵng vừa có văn bản số 345/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020. – Trường tiểu học Núi Thành

Sở giáo dục Đà Nẵng vừa có văn bản số 345/SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *