Thông báo các khoản thu đầu năm học 2023 – 2024 – Trường tiểu học Núi Thành