Thông báo công văn số: 1265/SGDĐT-VP V/v cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19 – Trường tiểu học Núi Thành

Thông báo công văn số: 1265/SGDĐT-VP V/v cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19

Thông báo công văn số: 1265/SGDĐT-VP V/v cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19