Thông báo danh sách học sinh lớp một năm học 2020-2021 – Trường tiểu học Núi Thành