Thông báo cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng Bão số 6 – Trường tiểu học Núi Thành

Thông báo cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng Bão số 6