Thông báo về việc ” Tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021″ – Trường tiểu học Núi Thành