Thông báo về việc tổ chức dạy – học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 – Trường tiểu học Núi Thành

Thông báo về việc tổ chức dạy – học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 64/PGDĐT-TH ngày 25/4/2020 của PGD&ĐT quận Hải Châu về việc tổ chức dạy – học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, trường Tiểu học Núi Thành kính thông báo đến PH và HS như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *