UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản số 640/UBND-SGDĐT ngày 06/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học. – Trường tiểu học Núi Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *